Náš tím

Pri tvorbe Motoaktual magazínu sa už nieko¾ko rokov snažíme všetkým naokolo objasni, že za nami stojí ve¾a ¾udí, bez ktorých by to nešlo. Nie vždy sa dostávajú na èelné stránky a pre vás sú to väèšinou len mená, ktoré zaregistrujete pri èítaní èlánkov. Radi by sme vám týchto ¾udí predstavili, ktorí sú súèasou nielen nášho èasopisu, ale aj motorkárskeho života na Slovensku.

Vitajte na našej stránke

Sme skupina mladých ¾udí, ktorí si v roku 2010 povedali, že na Slovensku nie je poriadny èasopis pre chlapa a že si ho teda urobíme sami. Náš zakladate¾ a šéfredaktor Ondrej je asi najväèší fanúšik èasopisov, špeciálne pre mužov. Má preèítané azda všetky èasopisy, ktoré vychádzali za posledné roky. Chceli sme urobi najlepší lifestylový magazín pre muža na Slovensku, nezastavil nás výsmech iných vydavate¾ov s ktorými sme projekt konzultovali, ani niektorých potencionálnych inzerentov. Vedeli sme, že chceme urobi revolúciu, že nechceme ís do polièky medzi Goldman a Playboy. Chceli sme vytvori novú polièku.